Vårdnadstvist - så ser den ut

En vårdnadstvist inleds när en vårdnadshavare stämmer den andre vårdnadshavaren. Motsätter sig denne detta så har också startskottet till en vårdnadstvist ljudit. Men, det innebär inte per automatik att parterna möts i domstol och att ett utfall ges. En vårdnadstvist är en process som tar tid att besluta i.

Från rättens sida så är grundtanken alltid att barnens bästa ska tillgodoses. Detta innebär att man också utgår från att barnens ska ha rätt till båda sina vårdnadshavare, vilket innebär att gemensam vårdnad är den bästa lösningen - till dess att motsatsen bevisats. Motsatsen som kan innebära att bevis läggs fram där det framgår att en vårdnadshavare är våldsam, har problem med missbruk, är kriminell, utgör ett hot mot barnen - eller den andra vårdnadshavaren - eller erbjuder en miljö som kan vara skadlig för ett barn att växa upp i.

Det kan även innebära att vårdnadshavaren uppvisar klara samarbetsproblem och exempelvis obstruerar umgänget med den andra vårdnadshavaren och barnen - svarar inte i telefon, hämtar inte på utsatta tider, lämnar inte barnen på överenskommen tid och betalar inte underhåll etc. Samarbetsproblem är idag en väldigt vanlig orsak till varför en vårdnadstvist tar vid.

Kan man lösa en vårdnadstvist utan rättslig inblandning?

De hela behöver inte gå till domstol. En vårdnadstvist kan avbrytas när som helst och om parterna kan hitta en gemensam lösning om hur vårdnaden ska se ut så är det alltid att föredra. Av den anledningen så erbjuder också varje kommun i Sverige samarbetssamtal där man tillsammans med sakkunnigt folk från kommunen - och sitt respektive juridiska ombud - kan sitta ner och hitta lösningar.

Man ska veta att många av de vårdnadstvister som äger rum i Sverige gör detta som en följd av bristande kommunikation mellan vårdnadshavarna. Något som kommer av en naturlig orsak där man skiljt sig från varandra - med alla känslor en separation kan föra med sig i form av avund, svartsjuka och, ibland, rent hat.

Genom ett samarbetssamtal - eller flera - så kan konstruktiva lösningar hittas gällande boende, vägar att kommunicera och hur en framtida gemensam vårdnad ska se ut. Samarbetssamtal har en hög procent vad gäller uppklarning och avbrytande av en pågående vårdnadstvist.

Om inget fungerar - ta juridisk hjälp

Alla fall är unika och en vårdnadstvist är alltid olik en annan. Därför kan man inte säga att - så här fungerar det, gör si eller gör så. Man måste utgå från det unika och ibland så är det bara så att en vårdnadstvist är den enda och den bästa lösningen. Oavsett vilken sida man står på i det fallet så är vikten av rätt juridisk hjälp väldigt stor. Genom rätt jurist så får man bäst chans att få ensam vårdnad och dessutom så får man ett stöd genom en stor känslomässig prövning. Att ha en axel att luta sig mot då det blåser som mest är något som aldrig ska underskattas.

9 Jul 2021