Uppdraget

Detta är en återskapad version av sidan  Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen

Uppdraget

Bakgrund

I alla samhällen och i alla tider har människor ställts inför samma välfärdsproblem: Hur ska vi klara försörjningen vid sjukdom, handikapp, arbetslöshet eller pension, när vi inte kan skaffa oss inkomster genom att arbeta? Alla riskerar vi att någon gång under livets olika skeenden bli sjuka eller arbetslösa och då förlora arbetsinkomsten, men ingen vet om och när det inträffar eller hur länge det varar. Därför behövs gemensamma trygghetssystem av olika slag. I de offentliga trygghetssystemen utgör sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen centrala delar av denna trygghet. De syftar till att skapa ekonomisk trygghet för den enskilde vid olika sådana situationer i livet.

Sveriges befolkning åldras samtidigt som medellivslängden ökar. Detta är naturligtvis en i grunden positiv utveckling. Men i takt med att allt färre personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler - och friskare - äldre människor kommer det att uppstå ett tryck på de gemensamma trygghetssystemen. Mot denna bakgrund är det av stor vikt att vi redan nu funderar kring hur vi i framtiden på bästa sätt organiserar våra trygghetssystem. En viktig utgångspunkt är att försäkringarna ska vara ekonomiskt hållbara på sikt, både i goda och dåliga tider.

Utgångspunkter

Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska ge god ekonomisk trygghet och utformas så att arbetslinjen understöds. Försäkringarna ska ha karaktären av omställningsförsäkringar, samtidigt som den som har en permanent avsaknad av arbetsförmåga ska ha en tryggad inkomst, som i dag. Försäkringarna ska bygga på principen om att det alltid ska löna sig att arbeta. Sjukförsäkringen ska vara allmän och obligatorisk. Försäkringarna ska innehålla omfattande inslag av ekonomisk omfördelning och baseras på riskdelning. Det är centralt att försäkringarna är transparenta med tydliga tidsgränser för att alla aktörer kring individen, såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, ska kunna ge ett gott stöd för återgång i arbete.

Sammanfattning av uppdraget

Sjukförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen
Samhällets stöd för återgång till arbete
Samspelet mellan olika försäkringar och system
Internationella aspekter

Dir. 2010:48 Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet

Dir. 2012:90 Tilläggsdirektiv till kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet