Sv/nyheter/social Trygghet Vid Gransarbete I Norden

Gränsarbete i Norden

2011-11-15

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen överlämnar i dag delbetänkandet I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74) till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Kommittén har haft i uppdrag att göra en analys av hur försäkrings­systemen vid sjukdom och arbetslöshet fungerar för personer som bor och arbetar i olika nordiska länder, samt redogöra för vilka möjligheter det finns att göra anpassningar i förhållande till angränsande länders system.

Kommittén föreslår att för de som omfattas av EU:s förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, ska åldersgränsen för att bli medlem i en arbetslöshetskassa höjas till 64 år och 11 månader. Kommittén föreslår också att inträdet i en arbetslöshetskassa för denna grupp ska kunna tidigareläggas.

Gränsarbete i Norden ökar

Gränsarbete till Norge och Danmark har ökat kraftigt under senare delen av 2000-talet. Svenskarna är de som gränsarbetar mest och står för omkring 80 procent av den inomnordiska arbetspendlingen. Den största pendlingen sker mellan Sverige och Norge, där omkring 26 000 personer gränsarbetade 2008. Nästan lika stor var gränspendlingen mellan Sverige och Danmark, cirka 20 000 personer. Särskilt i vissa kommuner innebär arbetspendlingen att sysselsättningen underskattas.

Gränshinder - analys och förslag

I samråd med ett antal myndigheter och intresseorganisationer har kommittén identifierat en rad olika gränshinder. Ett aktivt arbete pågår redan för att lösa flera av dessa. För gränshinder, som beror på otydlighet i hur regelverken ska tolkas, på bristande information och samverkan mellan involverade aktörer, kan hindren endast lösas på annat sätt än genom rättslig reglering. Hinder föranledda av andra länders rättsliga reglering och tillämpning kan enbart lösas av dessa länder.

Ett antal hinder beror dock på den svenska rättsliga regleringen och i dessa fall föreslår kommittén författningsändringar. Enligt nuvarande regler upphör rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa vid 64 års ålder. För att möjliggöra för gränsarbetare som fyllt 64 år att bli medlemmar i en svensk arbetslöshetskassa och därmed erhålla inkomst­relaterad ersättning enligt arbetslöshets­försäkringen föreslår kommittén att åldersgränsen höjs till 64 år och 11 månader. Kommittén föreslår även att de som arbetat inom EU/EES får längre tid på sig att ansöka om medlemskap i en svensk a-kassa, genom att inträdet i den svenska arbetslöshetskassan tidigareläggs.

 

I gränslandet - Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74)