Sv/nyheter/rorlighet Norden

Socialförsäkringar och rörlighet i Norden

2011-05-12

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen arrangerade fredagen 6 maj ett probleminventerande seminarium om social trygghet inom EU och de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet vid rörlighet mellan de nordiska länderna.

Utredningen ska den 15 november 2011 redovisa en analys av hur försäkringssystemen fungerar för personer som bor och arbetar eller studerar i olika nordiska länder. Samt redogöra för möjligheter att göra anpassningar gentemot dessa länders system i situationer då den enskildes försäkringsförhållanden påverkas negativt.

Regelverken kring socialförsäkringarna avser att reglera stöd vid sjukdom och arbetslöshet på den nationella arbetsmarknaden. För att underlätta rörligheten mellan länder finns samordningsregler på europeisk och nordisk nivå. Sedan 1 maj 2010 gäller nya samordningsregler för social trygghet inom EU (förordning 883/2004). Det pågår även ett arbete med att uppdatera den nordiska konventionen om social trygghet mellan de nordiska länderna. Även om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna har gemensamma drag inom Norden skiljer de sig många gånger åt i enskilda delar. För personer som rör sig mellan länder och arbetar eller studerar upplevs det ofta som besvärande att reglerna är olika. Att helt harmonisera ländernas sociala trygghetssystem, som är djupt historiskt och nationellt förankrade, är varken önskvärt eller möjligt. Däremot finns det anledning att analysera och diskutera möjligheterna och konsekvenserna av att göra anpassningar av systemen. Detta gäller särskilt i förhållande till de situationer som kan uppstå när olika regelsystem står i motsatsförhållande till varandra och därigenom påverkar den fria rörligheten.

Vid seminariet deltog representanter för: Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen, Statistiska Centralbyrån, Nordiska ministerrådet, Öresundskommittén, Öresunddirekt, Grensetjensten, Crossborder Tornedalen, Arbetslöshetskassornas samorganisation, TCO och LO.

EU:s regler för samordning av social trygghetFörsäkringskassan
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen forts.
Arbetsförmedlingen
SCB
Nordiska ministerrådet
Öresundskommittén
Öresunddirekt
Grensetjensten
Crossborder Tornedalen
Arbetslöshetskassornas samorganisation
TCO
LO