Sv/nyheter/fortidspensionering Av Unga

Förtidspensionering av unga

2011-11-10

Inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningens rapportserie publiceras idag rapporten Förtidspensionering av unga - en fråga om utsortering efter utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund? Rapporten är skriven av Jonas Olofsson (Umeå universitet) och John Östh (Uppsala universitet) på uppdrag av utredningen.

Under senare år har antalet unga och unga vuxna som beviljas aktivitetsersättning uppmärksammats allt mer. I rapporten diskuteras och analyseras utvecklingen av förtidspension och aktivitetsersättning bland unga i Sverige mot bakgrund av internationella erfarenheter. Ökningen av unga förtidspensionärer är inget svenskt fenomen. Utvecklingen ser likartad ut i många europeiska länder. En huvudfråga i rapporten är i vilken utsträckning förändrade villkor och krav på arbetsmarknaden har bidragit till det ökade antalet unga och unga vuxna med aktivitetsersättning.


Författarna visar att unga med låg utbildning, tidigare arbetslöshetsperioder och försörjningsproblem är överrepresenterade bland dem som beviljas aktivitetsersättning. Deras huvudsakliga slutsats är att den ökning av antalet unga och unga vuxna med aktivitetsersättning som har kunnat urskiljas med stor sannolikhet kan relateras till inträdeshinder på arbetsmarknaden och en benägenhet att medikalisera i grunden sociala problem.


Rapporten är den femte i den parlamentariska socialförsäkringsutredningens underlagsrapportserie och finns att ladda ned här.